„100 nagród na 100-lecie Bitwy Gorlickiej” [REGULAMIN]

red.
Regulamin Akcji „100 nagród na 100-lecie Bitwy Gorlickiej”

Art. 1. (Postanowienia ogólne)

1. Akcja „100 nagród na 100-lecie Bitwy Gorlickiej” (dalej: „Akcją”) jest prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Akcji jest Polska Press Sp. z. o. o. Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 (dalej zwana: „Prasa Krakowska”).
3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Organizator oświadcza, że w związku z Akcją pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.) oraz że dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Akcji w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
5. Uczestnictwo w Akcji, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Akcji ma charakter dobrowolny.
6. Akcja jest przeznaczona dla osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Prasy Krakowskiej oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników tego podmiotu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej oraz krewnych bocznych i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Akcja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Akcja trwa od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Organizowane w ramach akcji konkursy sms-owe w liczbie 10 będą odbywać się w dniach 31 marca, 3,7,10,14,17,21,24,28 i 30 kwietnia 2015r.

Art. 2 (Nagrody)

1. Akcja jest konkursem sms-owym, w którym do rozdania w każdym dniu konkursu jest 10 nagród rzeczowych, łącznie 100 nagród rzeczowych przez cały czas trwania Akcji. Dokładny wykaz nagród przewidzianych do rozdania w poszczególnych dniach konkursu oraz kolejność przyznawania nagród, opisana została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 k.c., a także wydającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 3 (Zasady Akcji)

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w dowolnym dniu konkursu, o którym mowa w Art. 1 ust. 9 Regulaminu, w godz. 12.00 – 23.59.59 wysłać sms na numer 72355 w treści wpisując: GORLICE. oraz poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w tym dniu na łamach „Gazety Gorlickiej”. Z jednego telefonu można wysłać tylko jeden sms w danym dniu konkursu. Koszt wysłania sms-a to 2,46 zł z VAT.
2. Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy w dniu konkursu w godzinach od 12.00 do 23.59.59 jako pierwsi udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Do tych uczestników wysłany zostanie sms zwrotny potwierdzający wygraną.
3. Podział nagród przewidzianych do rozdania w danym dniu konkursu nastąpi w ten sposób, że uczestnik, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzyma z puli nagród przewidzianych na ten dzień w załączniku nr 1 do Regulaminu, nagrodę z numerem 1. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do kolejnych uczestników, aż do wyczerpania puli nagród przewidzianych do rozdania w danym dniu.
4. Warunkiem odbioru nagrody rzeczowej w ramach Akcji jest okazanie sms-a z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w redakcji Gazety Krakowskiej w Gorlicach, ul. 3 Maja 10, 38-300 Gorlice. Honorowane będą tylko sms-y bezpośrednio wygenerowane z systemu na podane numery telefonów.

Art. 4 (Reklamacje)

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Akcji będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, MARKETING@GK.PL, 12 6-888-140, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia każdego z konkursów organizowanych w ramach Akcji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 5 (Dane osobowe)

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Akcji, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
3. Przystępując do udziału w niniejszej Akcji, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Akcji może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 6 (Odpowiedzialność)

1. Uczestnictwo w Akcji zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Akcji. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach: www.gazetakrakowska.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator Akcji zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Uczestników Akcji oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych), na których powstanie nie miał wpływu.

Art. 7 (Postanowienia Końcowe)

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Akcji, do dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji.
2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizatorzy są zobowiązani do udostępnienia aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Prasy Krakowskiej w Krakowie.
4. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatorów Akcji.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów
o ochronie praw konsumenta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.

Załącznik nr 1.

Rozdanie 1, 31 marca

1. Stadnina Koni Huculskich Regietów – przejazd bryczką królewską, kolacja dla dwóch osób i pamiątkowe kapelusze kowbojskie – 700 zł
2. Antoni Przybylski Galeria EP, kuchenka mikrofalowa – wartość 450 zł
3. Finezja – gabinet kosmetyczny – stylizacja + sesja zdjęciowa – 250 zł
4. SPH Jedność talon 100 zł
5. Mały Robinson karta wejścia - 100 zł
6. Cukiernia Italia 100 zł tort okolicznościowy
7. Karnet do wykorzystania w Krytej Pływalni Fala wartość 100 zł, sponsor UM i OSiR Gorlice
8. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
9. MZK Gorlice: bezpłatny bilet miesięczny – 50 zł – do wykorzystania do końca roku
10. Salon Fryzjerski Jakub Mucha – karnet wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu roku

Rozdanie 2, 3 kwietnia

1. Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Uzdrowisku Wysowa – 654 zł
2. MZK Gorlice: bon paliwowy o wartości - 200 zł – do wykorzystania do końca roku
3. Szkoła Pływania Delfin – karnet 5 godzin nauki pływania – 125 złotych
4. Bon na zakupy Lider Market Stróżowska – 100 zł
5. Kolacja dla 2 osób w restauracji Ratuszowa – 100 zł
6. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
7. Bilety do Kina 6 D Centrum Handlowe Gołąbkowice, Nowy Sącz dla 4 osób – 52 zł
8. Mariusz Filar Delikatesy Centrum bon 50 zł na zakupy w DC Stróżówka 76, Biecka 31, Kościuszki 73 a
9. Maria Czerhoniak, Adam i Ewa bon 50 zł zakupy w Adam i Ewa
10. LDG – album wartość 50 zł

Rozdanie 3, 7 kwietnia

1. UM Gorlice – wejściówki na spektakle i filmy do GCK dla dwóch osób 600 zł
2. Finezja – gabinet kosmetyczny – stylizacja + sesja zdjęciowa – wartość – 250 złotych
3. Anna Dzwończyk, sklep Gloria – 100 zł
4. Cukiernia Italia 100 zł tort okolicznościowy
5. Jarmark Pogórzański – gra planszowa wartość 75 zł
6. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
7. Bilety do Kina 6 D Centrum Handlowe Gołąbkowice, Nowy Sącz dla 4 osób – 52 zł
8. Monika Skowronek – kwiaciarnia Twój Gest bon 50 zł
9. Salon fryzjerski u Beaty – 50 zł zabieg odżywiający włosy
10. Paweł Burekowski, Pracownia Złotnicza, medal okolicznościowy z brązu upamiętniający 100-lecie bitwy gorlickiej wartość 50 zł

Rozdanie 4, 10 kwietnia

1. Kario Włodek i Teresa – weekendowy pobyt w Ośrodku Jeździeckim Stara cegielnia w Gładyszowie z nauką jazdy konnej, zwiedzaniem ośrodka, Muzeum Jeździectwa i treningiem w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich – 600 zł
2. Farma Ziołowa Nagietek – zestaw kosmetyków wartość 190 zł
3. Szkoła Pływania Delfin – karnet 5 godzin nauki pływania – 125 złotych
4. Pełna higiena jamy ustnej w Centrum Stomatologii Wichlińscy, 200 zł
5. Paweł Burekowski, Pracownia Złotnicza, medal okolicznościowy z brązu upamiętniający 100-lecie bitwy gorlickiej wartość 50 zł + LDG – album wartość 50 zł
6. Chatka Margot – ręcznie szyta lalka z epoki wartość 70 zł
7. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
8. Salon Fryzjerski Jakub Mucha – karnet wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu roku
9. MZK Gorlice: bezpłatne usługi w MZK, wymiana opon w sezonie wiosennym lub jesiennym – wartość 50 zł
10. Mariusz Filar Delikatesy Centrum bon 50 zł na zakupy w DC Stróżówka 76, Biecka 31, Kościuszki 73 a

Rozdanie 5, 14 kwietnia
1. Budimet – talon o wartości 550 na zakupy w siedzibie na Sienkiewicza, salon łazienek, ogród, materiały budowlane
2. Fundacja Beskidzka Zima – dogoterapia – zajęcia indywidualne z Husky i ręcznie robiona czapka z wełny lub podstawy szkolenia własnego psa, opieka nad czworonogiem, pielęgnacja, psie sztuczki i ręcznie robiona czapka z wełny – 2 godziny wartość 300 zł
3. Księgarnia Mieszko album wartości 90 zł
4. Antoni Przybylski Galeria EP, toster wartość 80 zł
5. Uzdrowisko Wysowa S.A. Zapas Wysowianki 30 szt X 1, 5 l – 60 zł
6. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
7. Bilety do Kina 6 D Centrum Handlowe Gołąbkowice, Nowy Sącz dla 4 osób – 52 zł
8. Salon Fryzjerski Jakub Mucha – karnet wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu roku
9. Mariusz Filar Delikatesy Centrum bon 50 zł na zakupy w DC Stróżówka 76, Biecka 31, Kościuszki 73 a
10. LDG – album wartość 50 zł

Rozdanie 6, 17 kwietnia

1. Polskie Piekarnie Libusza Witold Grab i Iwona Rudek – rower wartości 600 zł
2. Finezja – gabinet kosmetyczny – stylizacja + sesja zdjęciowa – wartość – 250 złotych
3. Rodzinna pizza w Orchidei - 100 złotych
4. Bon na zakupy Lider Market Stróżowska – 100 zł
5. Elżbieta Tomasik, Zdrowe Nogi – zabieg na stopy wartość 70 zł
6. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
7. Bilety do Kina 6 D Centrum Handlowe Gołąbkowice, Nowy Sącz dla 4 osób – 52 zł
8. Piwnica na Starówce – 50 zł
9. Salon Fryzjerski Jakub Mucha – karnet wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu roku
10. Paweł Burekowski, Pracownia Złotnicza, medal okolicznościowy z brązu upamiętniający 100-lecie bitwy gorlickiej wartość 50 zł

Rozdanie 7, 24 kwietnia
1. Pobyt w uzdrowisku Wapienne-Zdrój – 700 zł
2. Cukiernia Italia 100 zł tort okolicznościowy
3. Mały Robinson karta wejścia - 100 zł
4. Agnieszka Bylica, warsztaty wikliniarskie – 4 godziny, zrób swój koszyk na grzyby, technika wyplatania wikliny od A do Z – 100 zł
5. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
6. Jarmark Pogórzański – plastikowe pudełko na zabawki wersja dla dziewczynki – 60 zł
7. Bilety do Kina 6 D Centrum Handlowe Gołąbkowice, Nowy Sącz dla 4 osób - 52 zł
8. SPH Jedność talon 50 zł
9. Salon Fryzjerski Jakub Mucha – karnet wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu roku
10. LDG – album wartość 50 zł

Rozdanie 8, 28 kwietnia
1. Bank Spółdzielczy Gorlice czek gotówkowy wartości 600 zł
2. Restauracja Stary Dworzec, Obiad rodzinny – 200 zł podany w Salonce Franciszka Józefa
3. Mały Robinson karta wejścia - 100 zł
4. OSiR: wejście na obiekty OSiR (mogą być w kilku wariacjach) wartość 100 zł
5. Uzdrowisko Wysowa S.A. Zapas Wysowianki 30 szt X 1, 5 l Zapas Wysowianki – 60 zł
6. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
7. Piwnica na Starówce – 50 zł
8. Mariusz Filar Delikatesy Centrum bon 50 zł na zakupy w DC Stróżówka 76, Biecka 31, Kościuszki 73 a
9. MZK Gorlice: bezpłatny bilet miesięczny – 50 zł – do wykorzystania do końca roku
10. LDG – album wartość 50 zł
Rozdanie 9, 30 kwietnia

1. Skrawek nieba, agroturystyka Łosie, 550 zł, pobyt dla dwóch osób, obiadokolacja sobota, nocleg + śniadanie i obiad w niedzielę z warsztatami pieczenia chleba
2. Salon Kosmetyczny Afrodita 500 zł – zabiegi laserowe na ciało
3. Pełna higiena jamy ustnej w Centrum Stomatologii Wichlińscy, 200 zł
4. Salon fryzjerski u Beaty – 150 zł – prostowanie keratynowe na włosach do ramion
5. OSiR: wejście na obiekty OSiR (mogą być w kilku wariacjach) 100 zł
6. Piwnica na Starówce – 50 zł + Mariusz Filar Delikatesy Centrum bon 50 zł na zakupy w DC Stróżówka 76, Biecka 31, Kościuszki 73 a
7. Uzdrowisko Wysowa S.A. Zapas Wysowianki 30 szt. X 1, 5 l 60 zł
8. Mały Robinson karta wejścia - 100 zł
9. Wejściówka na Krytą Pływalnię Fala 100 zł
10. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
Rozdanie 10, 30 kwietnia

1. Firma Arpi Gorlice, rower wartości 600 zł
2. Pełna higiena jamy ustnej w Centrum Stomatologii Wichlińscy, 200 zł
3. Bon do wykorzystania w stacji diagnostycznej ANMAR 120 zł
4. Bon na zakupy Lider Market Stróżowska – 100 zł
5. Mały Robinson, Bartosz Szufa karta wejścia wartość 100 zł
6. Wejściówka na Krytą Pływalnię Fala 100 zł
7. AGD Jan Konopka talon 100 zł
8. OSiR: wejście na obiekty OSiR (mogą być w kilku wariacjach) 100 zł
9. Wyciąg narciarski Sękowa Ski Karnet wartości 60 zł na sezon 2015/2016
10. Piwnica na Starówce – 50 zł

Wysokie czynsze, niewielu klientów. Restauratorzy zamykają biznesy.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3